Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gedichten schrijven met een inhoud waarin je je geloof laat meespelen heeft altijd zijn achtergrond in de teksten van de bijbel. Die teksten hebben je het geloof geleerd.
De bijbeltekst die ten grondslag ligt aan dit lied vraagt vooral van ons met de waarden van het geloof te leven. Die waarden staan niet op zichzelf maar vinden hun oorspong in Gods zorg voor ons. Met die waarden mogen we in de wereld staan.
In het lied heb ik geprobeerd dat te verwoorden door Gods zorg bij elk woord te noemen en dan te schrijven waar dat ons toe aanzet. De bijbeltekst gaat over de inhoud van ons geloof, Wat doen we er mee?, is de vraag. Al zingend geven we met dit lied een antwoord op die vraag.
Zoals u kunt zien schrijf ik graag gedichten in een bepaalde vorm. Ik heb veel sonnetten gepubliceerd en ook veel teksten die op een melodie zijn geschreven. Het voordeel daarvan is dat je jezelf dwingt tot een vorm. Bij een lied gaat het ook nog om het ritme en de gevoelswaarde van de melodie. Ik bespeel zelf geen instrument, ik kan dan ook alleen maar melodieën gebruiken die ik zelf kan zingen.
De melodie die bij dit lied hoort, staat in het Liedboek voor de kerken (1973) en in het Liedboek (2013). Het lied is mogelijk niet iedereen bekend. Als je het leert, ontdek je de rijkdom van de melodie. Om de rijkdom van de melodie heb ik deze tekst daarop geschreven. Ik hoop dat hij in kerken gebruikt wordt, zowel voor het lied uit het liedboek als met mijn tekst.
Een reactie op dit lied is altijd welkom. Ik zou het ook graag horen als het lied eens wordt gebruikt in een kerkdienst.

Frans den Harder

LIED BIJ ALLE GAVEN VAN DE GEEST

LIEFDE

De hemel zet ons in Gods brandende liefde
en leert ons te gaan in het goddelijk recht.
Gods Zoon is het die al de zonden doorkliefde
en zachtheid van zinnen ons in ’t harte legt.
Laat u toch verwinnen
en wil diep van binnen
geloven en leven, uit Gods hand ontluiken,
Zijn zeeg’nende liefde op aarde gebruiken.

    VREUGDE

Uw vreugde hebt u ons in ‘t harte gegeven,
t’ ontvangen waarmee U ons leven omringt.
U leert ons ’t geloven in vreugde te delen
terwijl onze mond U de lofzangen zingt.
Wij mogen belijden
dat Hij uit Zijn lijden
ons roept om te staan in de stralende zonne.
Gods vreugde is in ons Zijn toekomst begonnen.
 
    VREDE

Het licht uit de hemel is teken van vrede,
van dienende mensen die trouw samen gaan.
Het is onze taak op de aarde beneden
om steeds in ons leven bij Jezus te staan.
Hij laat aan ons merken
dat vrede zal werken.
Wanneer Hij zal geven de eer en de glorie
dan zingt ’s Hemels schare der zaal’gen victorie.

    LANKMOEDIGHEID

Gods handen zijn vol van genade geheven
als teken van toekomst en reinheid van hart.
U leert ons om samen lankmoedig te leven,
elkaar te ontmoeten in vreugde en smart.
Uw woord laat ons stralen,
Uw zegen verhalen
en vragen naar al wat Uw schepping wil geven
opdat wij geduldig naar ’t hemelse streven.

    VRIENDELIJKHEID

God toont ons Zijn vriendschap en heil alle dagen,
de wegen van God zijn gevuld met Zijn licht,
dat ons zo nabij is in al onze vragen
en ons in het leven tot vriendschap verplicht.
Wij leven ten goede,
zijn blijde te moede
en loven op aarde deez’ hemelse Zonne
Die in onze vriendschap Gods heil is begonnen.

    GOEDHEID

Gods goedheid, het wonder als borg ons gegeven,
wekt in ons een loflied tot eer van Zijn naam.
Wij hebben tot Hem onze handen geheven
of vouwen ze dankbaar al biddend tezaâm.
Hij heeft ons vergeven
al wat wij misdreven.
Gods zegen is teken van Zijn goede zorgen
en roept ons tot goedheid opnieuw elke morgen.
 
    TROUW (GELOOF)

Met trouw heeft de Heiland ons leven omgeven.
Hij geeft zich tot troost en tot hulp op ons pad.
In zielen van mensen heeft Hij zich gegeven,
Hij is onze eeuwige, hemelse schat.
Hij leert ons geloven
in vreugde van boven.
Wij gaan in ’t geloof onze weg met de mensen,
gegeven door Hem wiens vertrouwen wij wensen.
 
    ZACHTMOEDIGHEID

Zachtmoedig was Jezus toen Hij op de aarde
de mensen ontmoette en zieken genas.
Hij is ons tot voorbeeld, Die leerde de waarde
van zachte gezindheid zo Hij voor ons was.
Wij bidden om zachtheid,
geloven de waarheid
en mogen gesterkt elke dag verder werken
opdat wij de wereld met zachtheid gaan sterken.

    ZELFBEHEERSING

U leert ons te zien dat de stilte van binnen
ons brengt bij de zegen van Uw trouwe stem.
U vraagt ons om Jezus in ons te beminnen
en need’rig te buigen in eerbied voor Hem,
onszelf te beheersen,
ons Hem toe te keren,
’t ontvangen de prijs van Zijn lieflijke zorgen,
in brood en in wijn, zo op weg naar Zijn morgen.
 

Bij Galaten 5:22 en 23
Melodie: gezang 439 Liedboek voor de Kerken.