Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
WETTELIJKE GEBRUIKERSVOORWAARDEN
 
Algemeen
Elke bezoeker van de religieuze gedichtensite.nl wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is. Dit geldt ook voor  alle subdomeinen van de gedichtensite.nl die zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en alle bestaande wetgeving
 
Eigendomsrechten en merkbescherming
Zowel de volledige inhoud als structuur van deze site worden beschermd door het auteursrecht als door andere intellectuele eigendomsrechten. Alle gebruikte teksten worden beschermd door het auteursrecht evenals de naam Religieuze gedichtensite. De gedichten mogen uitsluitend gebruikt worden als de auteursnaam eronder gepubliceerd wordt. De gebruiker mag geen gedichten geheel of gedeeltelijk wijzigen. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.
De religieuze gedichtensite.nl is een eigen handelsnaam die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer  27319540
De religieuze gedichtensite is tot stand gekomen in 1996

Aansprakelijkheid
Die religieuze gedichtensite kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen door het uitvoeren van onderhoud of updates. Die religieuze gedichtensite kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld bij het onwettig gebruik door derden van materiaal / informatie van de site.

Privacy
Die religieuze gedichtensite vindt uw privacy heel belangrijk en respecteert ze. Als bezoeker van de website www.gedichtensite.nl  kan u zich registreren. Uw persoonsgegevens die u in het registratieformulier ingeeft worden automatisch opgenomen in de database. De religieuze gedichtensite is eigenaar van dit bestand. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden gegeven. Indien men een verzoek doet om uw emailadres zal er altijd eerst met uzelf door de gedichtensite contact opgenomen worden, alvorens uw emailadres door te geven. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens. De religieuze gedichtensite  treft maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en herziet en verbetert deze maatregelen regelmatig voor zover nodig om aan de veranderde wettelijke bepalingen terzake te kunnen voldoen en/of om nieuwe verbeteringen op technologisch vlak te kunnen aanbrengen. Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens worden geschrapt uit het bestand, kan u dit via e-mail bij de religieuze gedichtensite  aanvragen op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot de gedichtensite aan elke fysieke of rechtspersoon: die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden:
- die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden.
- die op de een of andere manier de goede reputatie van de site zou schaden door via deze site illegale, schandaliserende, lasterlijke, bedreigende, obscene, opstokende, pornografische of profane materialen te verzenden of elk ander type materiaal dat staat voor of kan worden omschreven als een misdrijf tegen personen of organisaties waarbij burgerlijke aansprakelijkheid wordt betrokken of waarbij wordt aangezet tot het overtreden van nationale wetten.
- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
- die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
- die de site aanwendt om andere auteurs te benaderen voor doeleinden die niet met de gedichtensite.nl hebben te maken.
- die zich niet houdt aan de regels van de gedichtensite
Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
 
Hyperlinks
 

Het is de gebruiker toegestaan om:
- één of meerdere eenvoudige link(s) aan te maken die verwijzen naar de homepage van de religieuze gedichtensite.nl;
- één of meerdere eenvoudige link(s) aan te maken die verwijzen naar de homepage van de diverse rubrieken van de geichtensite;
- één of meerdere link(s) aan te maken die verwijzen naar een specifiek gedicht.
De religieuze gedichtensite behoudt zich hoe dan ook het recht voor om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken als zij van oordeel is dat de aan de gedichtensite gekoppelde link inbreuk kan maken op haar belangen.
 
In geen geval behelst het bestaan van een hyperlink van een derde site naar de Site enige vorm van samenwerking tussen de gedichtensite en deze derde site. De religieuze gedichtensite oefent geen enkel toezicht uit op sites van derden en kan derhalve in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de content, de producten, diensten, informatie, materiaal, software van derde sites die een hyperlink naar de Site bevatten.
 
Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de religieuze gedichtensite, zijn de volgende links verboden:
 
- iedere automatische invoegingslink (inlinelink) aan de hand waarvan internetgebruikers vanuit een specifieke plaats van de Site afkomstige content kunnen zien;
- iedere inkaderingslink (framed link) aan de hand waarvan een pagina van de Site in een kader verschijnt binnen de pagina van de door de internetgebruikers bezochte Site;
- iedere link afkomstig van sites die inbreuk maken op het goed zedelijke gedrag, van gewelddadige, pornografische of pedofiele aard, die inbreuk kunnen maken op de menselijke waardigheid of die bestemd zijn voor de tentoonstelling of de verkoop van verboden of illegale voorwerpen, substanties en/of werken...


Herzien regels
De religieuze gedichtensite behoudt zich het recht voor deze regelingen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Met dit doel raden wij u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de wettelijke voorwaarden en bepalingen die u moet naleven met betrekking tot het bezoeken en gebruiken van de gedichtensite.

Nederlands recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde worden aangepast door de gedichtensite.nl
De religieuze gedichtensite.nl adviseert dan ook om deze voorwaarden regelmatig door te lezen.