de Heer is ons een toevlucht en sterkte
Hij is ons ter hulp in de benauwdheid
wij vrezen niet, al bewoog de aarde
al storten bergen in zee voor altijd
ook al bruisen de wateren der zee
en de bergen in hun onstuimigheid

een rivierstroom verheugt de Stad van God
met aldaar Zijn woning der woningen
daar is Hij, wankelen zal Zijn stad niet
Hij helpt haar, Hij, Koning der Koningen
wanneer volken tegen haar gaan woeden
weerstaat de Heer al hun vertoningen

als de Heere spreekt, verheft Hij Zijn stem
Hij is de Vorst van de legerscharen
Hij is voor ons een burcht en een vesting
Hij zal Zijn Israël trouw bewaren
komt en aanschouwt de werken van de Heer
die Hij verrichtte in alle jaren

Die de verwoestingen op aarde ziet
Die de oorlogen hier doet ophouden
krijgswapens wegdoet voor Zijn aangezicht
Die verheven is voor Zijn vertrouwden
de God van Jakob is voor ons een burcht
voor allen die op aard' op Hem bouwen

bij : Psalm 46