zalig is hij wiens zonden zijn vergeven
wiens ongerechtigheid bij God bedekt is
en God het hem niet toerekenen zal,
zijn geest kent geen bedrog of duisternis;
maar ik ben toen een niet juiste weg gegaan:
ik heb mijn zonden voor mijzelf gehouden
mijn lichaam en mijn ziel, zij kwijnden weg
ik ervoer: zo word ik niet behouden

want Uw hand drukte zwaar op.mij, dag en nacht
ik verdroogde, zoals bij zomertijden
toen heb ik besloten naar U te gaan
en aan U mijn zonden te belijden
toen heb ik niets ervan voor U verborgen
U hebt de schuld van mij willen vergeven
U liet Zich vinden, nam weg mijn zorgen
laat elk zo U bidden in dit leven

dan zullen onheilen hem niet bereiken
en stortvloeden zullen hem niet wegvagen
Gij bewaart hem voor de benauwdheden
Gij zijt met hem in zijn levensdagen
en zie: Gij omringt hem met jubelzangen
want Gij geeft aan hem een blijde bevrjjding
met toe mogen gaan naar een nieuwe dag
Heer, U geeft ons die heerlijke tijding

U geeft aan ons de weg die wij moeten gaan
en daarbjj zijn Uw ogen op ons gericht
U zegt ons: ga geen andere wegen
want mijn juk is zacht en mijn last is licht,
en allen die op de Heere vertrouwen
die omringt Hij met Zjjn goedertierenheid,
verheugt u in God, gerechtvaardigden
en jubelt voor de Heer in eeuwigheid

bij : Psalm 32