alle gij volken klapt in de handen
en juicht Gode toe en bejubelt Hem
de Heer is geducht in alle landen
de ganse aarde hoort Zijn Koningsstem
Hij brengt volkeren van verre stranden
naar ons toe in de stad Jerusalem

Hij kiest ons een erfdeel uit voor altijd
Hij , de Heere, bemint Jakob's steden
en zie wat schrijft de psalm al in die tijd:
de Heer is opgevaren in 't heden
onder bazuingeschal naar d' eeuwigheid
daar hoort de Koning onze gebeden

psalmzingt de Heer, Koning der Koningen
Hij is de Koning der ganse aarde
zingt een kunstig lied in Zijn woningen
en waar Hjj wandelt: in Eden's gaarde
met louter bloemen als bekroningen
het is Zijn domein, van grote waarde

God is de Heer over alle volken
vanuit de hemel ziet Hij naar hen om
Zijn troon is boven de lucht en wolken
de edelen hoorden Zijn roepstem: kom
zij gaan als God's volk Zijn heil vertolken:
Hij is verheven, Zijn lof klinkt rondom

bij : Psalm 47