zingt voor de Heere een nieuw gezang
zingt voor de Heer gij ganse aarde
zingt en prijst Zijn Naam uw leven lang
Zijn heil is het die u bewaarde
vertelt de volken Zijn heerlijkheid
en Zijn wonderen aan de landen
zie: hoe groot is 's Heeren majesteit
verheven boven alle standen
afgoden zijn er bij de volken
bij Hem zijn luister en majesteit
Hij maakte de hemel met wolken
sterkte en glorie en heiligheid

geslachten der volken, geeft Hem eer
geeft Zijn Naam eer, bezingt Zijn sterkte
brengt offers naar het huis van de Heer
naar Hem Die al uw heil bewerkte
loof de Heere in Zijn voorhoven
ganse aarde: zie Zijn aangezicht
zegt de volken de Heer te loven
Hij is de Koning ons eeuwig licht
Hij houdt de wereld in Zijn handen
de Heer handelt in rechmatigheid
Hij is Heer over alle landen
Hij handelt naar recht in eeuwigheid

moge de hemel zich verblijden
en de aarde vol met vreugde zijn
de zee bruisen op alle tijden
de velden vol zijn met zonneschijn
en wat op aard is, tot haar zomen,
laten de bomen in het woud zingen
voor de Heere, want Hij zal komen
met heroprichting aller dingen
en het brengen van gerechtigheid
voor de volken in alle landen
Zijn trouw voor hen is in eeuwigeid
de Heer heeft alles in Zijn handen

bij : Psalm 96