Over multicultureel wordt vooral in Nederland gehoord.
Deze term past helemaal bij Jezus’ afscheidswoord:
“Ga uit naar alle volken, stammen, naties, talen.”
't Pinksterfeest brengt gelovigen extra bijeen.

Die eerste Pinksterdag na Jezus’ Hemelvaart
wachtten biddend Zijn eerste volgelingen
in spreken en samen lofliederen zingen
op de Trooster die Hij had beloofd.
Ze hadden meer ervan begrepen,
erop vertrouwd, in geloofd.

Het was niet te bevatten hoe het kwam:
zij raakten buiten zichzelf, in vuur en vlam.
Hun monden liepen over, nu hun harten vol waren.
Ze dachten niet eens meer aan de mogelijke gevaren.

Ook wij nodigen de Heilige Geest van harte uit.
Hij bewerkstelligt het willen en het werken.
Door Zijn hulp klinkt een nieuw geluid
wereldwijd in alle christelijke kerken.

Heel wat gemeentes zijn zó samengesteld
dat in diensten in meerdere talen wordt verteld
over Gods wonderlijke en overvloedige zegeningen.
Graag delen we met elkaar onze persoonlijke ervaringen.

Samen in de Naam van Jezus heffen we een loflied aan,
zodat alle muren zoals in Jericho omver zullen gaan.
Here God, laat Uw Geest naar hartenlust waaien,
om onszelf steeds weer naar elkaar tóe draaien:
meningsverschillen kunnen zó snel ontstaan.

Lieve Jezus, U zei dat Uw discipelen het best te herkennen zijn
door in onderlinge liefde samenleven: wil ons allen dit geven,
zodat we, samen sterk, kunnen bouwen aan Úw grote werk,
zonder scheiding tussen afkomst, oud of nog heel klein:
dán zijn we zeven dagen in de week waarachtig kérk!

Bronnen en referenties:
Mattheüs 28:19 | Handelingen 1:8-14; 2:1-6; 32, 33, 36, 38, 39 |
Filippenzen 2:13 | Hebreeën 11:30 | Joh. 13:35

2 mei 2024 (op verzoek voor 18 mei '24, m.b.t. de sabbat voor Pinksteren)